(cos gol) - 0,00 Lei

Nu sunt produse in cos.

REGULAMENTUL "Arctic 5 ani garantie"

1. ORGANIZATORUL şi REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale este Societatea ARCTIC S.A., persoană juridică română, cu sediul în Oraşul Găeşti, strada 13 Decembrie numărul 210, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub numărul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de Înregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentată legal de Director General Nihat Bayız prin mandatar Gabriela Geana.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul este intocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.arctic.ro/extragarantie , fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2. ARIA DE DESFĂŞURARE

Campania este organizată şi se va desfăşura prin retelele nationale de magazine care comercializează categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Secţiunea 5 din prezentul Regulament.

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va începe la data de 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31 Ianuarie 2019, ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2019, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

3.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie, prin afişare la punctele de desfăşurare a Campaniei Promoţionale şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţionala  "Arctic 5 ani garantie" este adresată persoanelor fizice şi persoanelor juridice consumatori finali, care achiziţionează in scop casnic oricare dintre produsele electrocasnice participante la Campanie, comercializate prin retelele nationale de magazine. In cazul persoanelor juridice, garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor electrocasnice  în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine. Participanţii pot achiziţiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Secţiunii 5, neexistând  o limitare a numărului de produse sau de participări.

 

5. PRODUSE PARTICIPANTE

Dispozitiile prezentului Regulament se aplica urmatoarelor categorii de produse electrocasnice marca Arctic: aparate frigorifice (exceptie subcategoria de vitrine frigorifice), plite si cuptoare incorporabile, masini de spalata vase, masini de spalat rufe (exceptie masinile semiautomate cu incarcare verticala WTT75, WTT85, WTT100), cuptoare electrice, comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.

 

Prezentul Regulament nu se aplica produselor resigilate, indiferent de categoria din care acestea fac parte.

 

6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumpărătorul final trebuie să achiziţioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Arctic aflate în Campanie, conform Secţiunii 5, din retelele nationale de magazine care comercializează aceste produse. La achiziţionare, produsul electrocasnic marca Arctic va fi însoţit de Certificat de garanţie original acordat pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

În vederea obţinerii extragaranţiei de 2 (doi) ani, sub forma “Certificat 5 ani garantie” (prevăzut în Anexa 2 la Regulament), cumpărătorul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant în Campanie, trebuie să se înregistreze printr-unul din următoarele mijloace:

-pe platforma on-line www.arctic.ro/extragarantie prin completarea Formularului de înregistrare online (conform modelului prezentat în Anexa 1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: ”Produsul a fost înregistrat cu succes. Pentru a accesa certificatul de garanţie te rugăm să accesezi urmatorul link: ”. În link-ul menţionat în mesaj se va regăsi Certificatul 5 ani garantie cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat) conform modelului prezentat în Anexa 2);

-prin telefon la Call Center, apelând *9010 (tarif standard în reţelele naţionale) oferind informaţiile solicitate de operator, cuprinse în Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon;

-prin e-mail transmis către adresa service@arctic.ro, cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon.

Pentru evitarea oricărui dubiu, extragaranţia de 2 (doi) ani şi “Certificatul 5 ani garantie” se vor acorda de către Organizator numai ulterior înregistrării  efectuate de către cumpărătorul final al produsului electrocasnic marca Arctic.

Transmiterea “Certificatului 5 ani garantie” se va efectua de către Organizator, în format electronic sau prin poştă (în baza unei confirmări de predare-primire) la adresa de e-mail sau la adresa de livrare indicată de consumatorul final în informaţiile furnizate conform mijlocului de inregistrare ales, în cel mult 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data înregistrării produsului (data poştei).

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemănător (dacă acesta nu există pe stoc), ca urmare faptului că măsura reparatorie este imposibilă sau disproporţionată, extragaranţia de 2 (doi) ani (sau diferenţa de extragaranţie rămasă) se va acorda şi produsului cu care a fost înlocuit. Înregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuată în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului (data înscrisă pe factura de achiziţie).

În cazul neînregistrării produsului în termenul sus menţionat, cumpărătorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de extragaranţia de 2 (doi) ani, însă va rămâne valabilă garanţia de 3 (trei) ani de la data achiziţionării produsului respectiv.

Pierderea “Certificatului 5 ani garantie” transmis de către Organizator, va determina pierderea dreptului la extragaranţia de 2 (doi) ani.

Toate condiţiile aferente garanţiei originale de 3  (trei) ani, precum şi respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile şi în cazul extragaranţiei de 2 (doi) ani.

Extragaranţia de 2 (doi) ani este validată numai dupa îndeplinirea tuturor condiţiilor privind înregistrarea produsului, în baza facturii şi a certificatului de garanţie original al produsului. Pentru a beneficia de extragaranţie, cumpărătorul final trebuie să păstreze certificatul de garanţie original, “Certificat 5 ani garantie” şi factura de achiziţie a produsului pe toată perioada celor 5 (cinci) ani de garanţie (3 ani garanţie originală + 2 ani extragaranţie) pentru a servi ca dovadă a achiziţiei produsului în perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

7. CONDIŢII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul să acorde extragaranţia pentru produsul electrocasnic marca Arctic achiziţionat, cumpărătorul final trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

a. Să îndeplinească condiţiile prevăzute la Secţiunea 4;

b. Participanţii persoane fizice să aibă 18 ani împliniţi şi să  fie rezidenţi pe teritoriul României;

c. Să achiziţioneze, în perioada prevăzută la Secţiunea 3, cel puţin unul dintre produsele menţionate în cadrul Secţiunii 5;

d. Să înregistreze produsul electrocasnic achiziţionat conform condiţiilor precizate la Secţiunea  6;

e. Să păstreze certificatul de garanţie original al produsului şi “Certificat 5 ani garantie” primit de la Organizator, precum şi factura de achiziţie a produsului pe toată perioada de garanţie (3 + 2 = 5 ani), pentru a dovedi achiziţia produsului în perioada Campaniei şi înregistrarea acestuia în Campanie;

f. Produsele achiziţionate să fie utilizate exclusiv în scopuri casnice. Garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de mai sus, extragaranţia de 2 ani nu se va acorda cumpărătorului final.

  

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda extragaranţia de 2 ani în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania "Arctic 5 ani garantie" participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestuia, participarea la campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea:

- în cazul în care cumpărătorul final a efectuat achiziţia altui produs electrocasnic  marca Arctic decât cele supuse prezentei Campanii;

- în cazul în care cumpărătorul final a efectuat achiziţia într-o altă perioadă decât cea de desfăşurare a prezentei Campanii;

- în cazul în care cumpărătorul final nu a efectuat înregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achiziţie;

- în cazul în care cumpărătorul final nu poate face dovada achiziţiei produsului cu factura/chitanta/bon fiscal, Certificat de garanţie original şi nu poate face dovada înregistrării produsului în Campanie, prin deţinerea “Certificatului de 5 ani garantie”.

 

9. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la această promoţie, participanţii persoane fizice declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obligă să respecte drepturile participanţilor persoane fizice prevăzute în Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

ARCTIC S.A. prelucrează următoarele date cu caracter personal furnizate de participanţi: numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon. Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant al Campaniei pentru livrarea si inmanarea „Certificatului de 5 ani garantie”, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane.

Datele vor fi dezvăluite persoanei vizate şi Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii vor fi dezvăluite către terţi, doar în cazul în care Organizatorii trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din Găeşti, str.13 Decembrie nr. 210, judeţul Dâmboviţa sau prin email la adresa privacy@arctic.ro .

La cererea participanţilor, persoane fizice, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:

• Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

• Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

• Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a  beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea “Termeni si conditii” de pe site-ul www.arctic.ro .”

10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

11. DIVERSE

Incepand cu data de 01 Februarie 2017, Regulamentul Campaniei promotionale „Arctic 5 ani garantie extinsa”, autentificat sub numarul 2856/01 Noiembrie 2016  de catre notar public Alexandru Bucur, precum si Actul Aditional nr.3336/19 Decembrie 2016 autentificat de catre notar public Traistaru Ionel inceteaza.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament şi de a înceta prezenta Campanie în orice moment, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea modificărilor în cauză pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie şi inserarea acestora în Regulamentele puse la dispoziţia cumpărătorilor în magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil în magazinele care comercializează produsele Arctic supuse prezentei Campanii şi pe web site-ul www.arctic.ro/extragarantie şi sunt gratuite.”

 

 

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

                                     prin mandatar  GABRIELA GEANĂ